KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

Zdravstvena Ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa

Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ je zdravstvena Ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa u kojoj se obavlja visokospecijalizovana specijalističko-konsultatvna i stacionarna zdravstvena zaštita iz oblasti: opšte hirurgije, interne medicine, urologije, anesteziologije sa reanimatologijom, psihijatrije, neurologije, otorinolaringologije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, transfuzijske medicine, radiološke i laboratorijske dijagnostike, kliničke farmakologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i uže specijalističkih oblasti: kardiologije, endokrinologije, hematologije, gerontologije, gastroenterohepatologije, pulmologije, nefrologije, fonijatrije, audiologije, alergologije, psihoterapije, neonatologije, perinatologije, fertiliteta i steriliteta.

Naše vrednosti

Saznajte više

Istorijat

Saznajte više

Službena akta

Saznajte više

Poslovanje

Saznajte više

Adresa i kontakt
KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" Kako kontaktirati KBC. Kako doći do KBC-a.