Prijem u KBC

U nastavku možete pronaći sve informacije koje su Vam neophodne prilikom prijema u bolnice KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje". Informišite se o formalnostima koje prate prijem u bolnicu, Vašim pravima i dužnostima prilikom prijema i boravka u KBC-u.


1. FORMALNOSTI


+ Kada je bolničko lečenje neophodno i medicinski opravdano

Bolničko lečenje Vam je neophodno I medicinski opravdano ako potrebna zdravstvena zaštita ili njen deo (dijagnostika, lečenje, regabilitacija) može isključivo da Vam se pruži u stacionarnim (bolničkim ) uslovima, odnosno ako Vam se ne može obezbediti ambulantnim ili kućnim lečenjem (u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju, „Službeni glasnik“ RS broj 107/05 I 109/05).

U skladu sa istim Zakonom osigurano lice koje je u terminalnoj fazi bolesti ili je nepokretno, odnosno pokretno uz pomoć drugih lica, ima pravo na kratkotrajno bolničko lečenje, radi primene simptomatske terapije I zdravstvene nege, pod uslovima propisanim opštim aktom RZZO.

+ Šta je hitna medicinska pomoć

Hita medicinska pomoć jeste neposredna - trenutna medicinska pomoć koja Vam se pruža da bi se izbeglo dovođenje u životnu opasnost, odnosno nepopravljivo ili ozbiljno slabljenje ili oštećenje zdravlja ili smrt. Pod hitnom medicinskom pomoći u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju smatra se i medicinska pomoć koja Vam se pruži u toku od 12 sati od momenta Vašeg prijema da bi se izbegao očekivani nastanak hitnog medicinskog stanja.

+ Postupci pre i prilikom Vašeg prijema u bolnicu

Da bi bili primljeni u našu bolnicu neophodno je da Vas prethodno pregleda naš lekar u ambulantnoj službi naše Ustanove. Lekar naše ustanove utvrđuje da li je Vaš prijem I lečenje u bolnici neophodno I medicinski opravdano. Ako je neophodno I medicinski opravdano, on će odlučiti da li ćete biti primljeni odmah (hitno) ili Vam može odložiti prijem, a sve u skladu sa Vašim zdravstvenim stanjem.

+ Dokumenta koja su vam potrebna:

Kada je doneta odluka o Vašem prijemu u bolnicu neophodno je da pripremite izvesna dokumenta. Dokumenta su neophodna nama radi Vaše identifikacije i radi vođenja Vaše medicinske dokumentacije u skladu sa važećim zakonskim propisima. Svako lažno predstavljanje, iznošenje neistina ili prikrivanje prethodne medicinske dokumentacije, kažnjivo je u skladu sa važećim zakonskim propisima.

a) Uput za bolničko lečenje
Za svaki prijem u bolnicu potrebno je da donesete uput od Vašeg izabranog lekara Doma zdravlja. Ukoliko se radi o hitnom prijemu u bolnicu, bićete primljeni i bez uputa. Mi ćemo Vam u tome pomoći tako što će ordinirajući lekar naše bolnice dati potvrdu o vašoj hospitalizaciji. Ova potvrda se dostavlja Vašem izabranom lekaru opšte prakse koji će na osnovu nje napisati uput za bolničko lečenje. Ukoliko ovaj uput ne bude dostavljen dok ste u bolnici, bićemo prinuđeni da vam naplatimo troškove vašeg lečenja.

b) Zdravstvena knjižica
Zdravstvenu zaštitu time i bolničko lečenje Vi ostvarujete na osnovu overene zdravstvene knjižice. Hitnu zdravstvenu zaštitu dužni smo da Vam pružimo bez obzira na to da li imate knjužicu, kao i da li je ona overena.

c) Lična karta ili pasoš (strani državljani)

2. PAŽNjA: BORAVAK U BOLNICI NIJE BESPLATAN

Na osnovu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitru iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2009. godinu („Službeni Glasnik RS“ br. 7/09 i 82/09), participacija se plaća po bolničkom danu u iznosu od 50 dinara, izuzev za kategorije bolesnika koje su ovim Pravilnikom oslobodjene participacije.

Na osnovu Zakona o Zdravstvenom osiguranju troškove do pune cene Vašeg lečenja:
+ Ako imate obavezno zdravstveno osiguranje – snosi Republički Zavod za zdravstveno osiguranje (RZZO)
+ Ako ste član porodice osiguranika (deca, studenti…) – snosi RZZO
+ Ako niste osigurani – snosi RZZO i to samo ako su u pitanju hitni slučajevi koji moraju biti primljeni u bolnicu
+ Ako imate privatno osiguranje – zavisi od toga sta je polisom uračunato
+ Ako ste strani državljanin – potrebni su svi podaci iz lične karte, JMBG, IN 1 obrazac iz Filijale Beograd
+ Za ljude bez socijalne zaštite, bez finansija, /tipa beskućnici itd/ – snosi RZZO i to samo ako su u pitanju hitni slučajevi koji moraju biti primljeni u bolnicu

Na osnovu Zakona o Zdravstvenom osiguranju dužni ste da participaciju, platite kao osigurano lice koje koristi tu zdravstvenu uslugu, ako ovim zakonom nije drugačije odrađeno, odnosno dužno je da plati pravno lice koje vam obezbeđuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje (član 48, stav 1 Zakona o zdravstvenom osiguranju). Ustanova je dužna da Vam izda račun o plaćenoj partcipaciji.

Zabranjeno je da davalac zdravstvenih usluga naplati drugačije iznose participacije za pružene zdravstvene usluge koje su obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem od propisanih u skladu sa istim Zakonom, kao i da naplati participaciju osiguranom licu koje je uplatilo najviši godišnji iznos participacije ili najviši iznos participacije po određenoj vrsti zdravstvene usluge (član 48, stav 4 Zakona o zdravstvenom osiguranju).

3. PODSETNIK O NEKIM DRUGIM STVARIMA

VAŠE LIČNE STVARI: Ponesite u bolnicu samo stvari neophodne za ličnu higijenu, pidžamu, papuče, peškir. Ne donosite u bolnicu vredne stvari /nakit, veće sume novca i sl./ jer bolnica ne garantuje njihovu sigurnost.

U BOLNICI JE STROGO ZABRANJENO PUŠENjE!

4. VAŠA PRAVA

Na osnovu Zakona o pravima pacijenata,

propisano je 19 različitih prava pacijenata i to:
Svaki pacijent aima pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
Svaki pacijent ima pravo na dostupnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa zdravstvenim stanjem, a u granicama zdravstvene zaštite. U postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite pacijent ima pravo na jednak pristup zdravstvenoj službi u odnosu na finansijske mogućnosti, mesto stanovanja, vrstu oboljenja ili vreme pristupa zdravstvenoj službi.

Svaki pacijent ima pravo na informacije
Svaki pacijent ima pravo na sve vrste informacija nezavisno od stanja zdravlja, zdravstvene službe i načinu kako je koristi, kao i na sve informacije koje su na osnovu naučnih istraživanja i tehnoloških inovacija dostupne. U okviru ovog prava, pacijentu je garantovano i pravo na informaciju o imenu i prezimenu i profesionalnom statusu zdravstvenih radnika saradnika koji učestvuju u postupku njegovog lečenja.

Svaki pacijent ima pravo na preventivne mere
Svaki pacijent ima pravo na odgovarajuće zdravstvene usluge radi očuvanja i unapređenja zdravlja, sprečavanja, suzbijanja i ranog otkrivanja bolesti i drugih poremećaja zdravlja.

Svaki pacijent ima pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge
Svaki pacijent ima pravo na blagovremenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu u skladu sa zdravstvenim stanjem i utvrđenim stručnim standardima i humanom odnosu prema pacijentu.

Svaki pacijent ima pravo na bezbednost
Svaki pacijent ima pravo na bezbednost u ostvarivanju zdravstvene zaštite, u skladu sa savremenim dostignućima zdravstvene stuke i nauke, s ciljem postizanja najpovoljnijeg ishoda lečenja i smanjenja rizika za nastanak neželjenih posledica, na najmanju moguću meru.

Svaki pacijent ima pravo na obaveštenje
Svaki pacijent ima pravo da od nadležnog zdravstvenog radnika dobije obaveštenje koje mu je potrebno, kako bi doneo odluku o pristanku / ne pristanku na predloženu medicinsku meru. U cilju zaštite pacijenata sa posebnim potrebama, utvrđena je obaveza da se pacijentu koji je gluvonem obezbedi tumač.

Svaki pacijent ima pravo na slobodan izbor
Svaki pacijent ima pravo na slobodan izbor doktora medicine, kao i slobodan izbor predloženih medicinskih mera u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju.

Svaki pacijent ima pravo na drugo stručno mišljenje
U cilju omogućavanja ovog prava, utvrđena je obaveza zdravstvene ustanove da istakne spisak zdravstvenih radnika koji pružaju zdravstvene usluge u određenoj organizacionoj jedinici i koji mogu da pruže drugo stručno mišljenje.

Svaki pacijent ima pravo na privatnost i poverljivost
U odnosu na sve lične informacije, koje je saopštio nadležan zdravstvenom radniku / saradniku, uključujući i one koje se odnose na stanje njegovog zdravlja, potencijalne terapijske i dijagnostičke procedure kao i pravo na zaštitu svoje privatnosti tokom sprovođenja pojedinih dijagnostičkih ispitivanja.

Svaki pacijent ima pravo na pristanak,
kome je predhodilo predhodno obaveštenje. Pismeni pristanak pacijenta odnosno njegovog zakonskog zastupnika, neophodan je kada je u pitanju preduzimanje invazivnih dijagnostičkih i terapijskih mera.Svaki pacijent ima pravo da opozove svoj pristanak u svako doba, odnosno odbije predloženu medicinsku meru. Ako je pacijent dete ili lice lišeno poslovne sposobnosti, neophodno je obavestiti i dobiti pristanak njegovog zakonskog zastupnika. Dete, koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje, može dati pristanak za preduzimanje medicinske mere.

Svaki pacijent ima pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju


Svaki pacijent ima pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju
Podaci iz medicinske dokumentacije predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti pacijenta. Dužnosti čuvanja ovih podataka nadležni zdravstveni radnici/saradnici mogu biti oslobođeni samo na osnovu pismenog pristanka pacijenta, njegovog zakonskog zastupnika ili na osnovu odluke suda. Pod određenim uslovima, odnosno, kada je potrebno izbeći zdravstveni rizik za člana porodice, podaci iz medicinske dokumentacije mogu se saopštiti i punoletnom članu porodice, čak i ako pacijent nije dao svoj pristanak. Pacijenti-deca starija od 15 godina, uživaju posebnu zaštitu u okviru ovog prava – u slučaju ozbiljne opasnosti po život i zdravlje deteta, informacije o njegovomm zdravstvenom stanju se mogu saopštiti zakonskom zastupniku.

Svaki pacijent koji učestvuje u medicinskom istraživanju
ima pravo na predhodno obaveštenje o smislu, cilju, postupcima, očekivanim rezultatima, mogućim rizicima, neprijatnim pratećim okolnostima, istraživanja, kao i slobodu sa odbije učešće u sarađivanju odnosno opozove dati pismeni pristanak.

Svaki pacijent - dete do navršenih 15 godina života,
ima pravo da bude smešteno, na stacionarno lečenje, u pratnji jednog od roditelja, usvojitelja ili staratelja (uvek kada je to moguće), kao i pravo na posete u najvećoj mogućoj meri, pravo na igru, rekreaciju i obrazovanje, u skladu sa, s jedne strane – njegovim uzrastom, potrebama i najboljim interesom i zdravstvenim stanjem s druge strane.

Svaki pacijent ima pravo da na sopstvenu odgovornost napusti zdravstvenu ustanovu,
o čemu se odmah, ukoliko je pacijent dete ili lice lišeno poslovne sposobnosti, obaveštava zakonski zastupnik pacijenta odnosno nadležni organ starateljstva. Ako odluku o napuštanju zdravstvene ustanove, za dete odnosno lice lišeno poslovne sposobnosti donese zakonski zastupnik, nadležni zdravstveni radnik je dužan da, bez odlaganja, o tome obavesti nadležni organ starateljstva.

Svaki pacijent ima pravo na olakšavanje patnji i bola,
odnosno pravo na terapiju bola i humano palijativno zbrinjavanje, radi postizanja najvišeg nivoa olakšavanja patnji i bola.

Svaki pacijent ima pravo na poštovanje svog vremena,
odnosno pravo na zakazivanje pregleda ili dijagnostičkih procedura u najkraćem mogućem roku, kada ne postoje uslovi da se isti mogu pružiti odmah, kao i pravo na blagovremeno obaveštenje o promeni termina pružanja zakazane zdravstvene usaluge.

Svaki pacijent ima pravo na prigovor,
ukoliko smatra da mu je uskraćeno pravo iz oblasti zdravstvene zaštite, koji podnosi zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada, direktoru ili savetniku za zaštitu prava pacijenata.

Svaki pacijent ima pravo na naknadu štete,
pretrpljene zbog stručne greške zdravstvenog radnika/saradnika, ili zbog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja, usled stručne greške.

5. VAŠE DUŽNOSTI I KUĆNI RED

Pacijenti su odgovorni za poštovanje prava drugih pacijenata, zdravstvenih radnika/saradnika i obavezi da blagovremeno informišu Ustanovu o otkazivanju termina za zakazane preglede i medicinske postupke, kao i o promeni adrese i telefonskog broja.
Ako se pacijent ne pridržava svojih dužnosti, definisanih Zakonom o pravima pacijenata, nadležni zdravstveni radnik/saradnik može, posle prethodnog upozorenja, otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite izuzev hitne medicinske pomoći.

Adresa i kontakt
KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" Kako kontaktirati KBC. Kako doći do KBC-a.