VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
2010. - GODINA NAPORA I USPEHA, UPRAVNI ODBOR I UPRAVA ODAJU PRIZNANJE ZAPOSLENIMA


Prethodna 2010 godina je za našu ustanovu po mnogo čemu značajna i specifična. Posle požara kojim nam je iz funkcije izbačena Glavna bolnička zgrada sa sadržajima od vitalnog značaja za rad ustanove, nismo pali u očaj i nismo se predali. Brzo smo se dogovorili kako da radimo a da pacijenti ne prepoznaju naše teškoće i kako da pri tom unapredimo njihovu bezbednost i kvalitet zdravstvene zaštite koju im pružamo.

Pokazatelji izvršenja plana rada ukazuju da smo u godini koja je za nama, mereno brojkama i procentima, radili više i bolje nego u prethodne dve. Specijalističkih pregleda smo uradili za 13,8% više nego u 2009. i 19,5% više nego u 2008. i pregleda po specijalisti 4,4% i 27,0% više nego u 2009. odnosno 2008. godini. U stacionarima je hospitalizovano 5,6% više pacijenata nego u 2009. i 17,1% više nego u 2008. godini. Sav ovaj posao je urađen sa manjim brojem lekara i medicinskih sestara, uz povećanje opterećenosti specijalista prosečnim brojem ispisanih bolesnika, uključujući veći broj operacija i veći broj operisanih lica u 2010. u odnosu na 2008. godinu.

Učešćem ustanove u projektu Ministarstva zdravlja „Razvoj zdravstva Srbije - dodatno finansiranje", predviđena je i započeta implementacija informacionog sistema, početak akreditacije i uvođenje kliničkih puteva u rad ustanove. U postupku akreditacije sačinjeno je 292 procedura u skladu sa odgovarajućim kriterijumima i definisanim standardima, završeno je samoocenjivanje i dostavljen Izveštaj Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije u očekivanju eksternog ocenjivanja za dobijanje licence kao prve i jedine akreditovane ustanove tercijarnog nivoa zaštite u Srbiji. Zdravstveni informacioni sistem je implementiran i primenjuje se u tri četvrtine ustanove. Implementacija je u toku na klinikama za hirurgiju i urologiju a očekuje se da će ZIS do leta biti implementiran u svim službama. U ustanovi je u primeni pet kliničkih puteva: KP put za laparoskopsku holecistektomiju (po našem modelu ovaj KP se primenjuje u čitavoj Srbiji), KP za karcinom kolona, KP za lumbalni bol, KP za normalni porođaj (preuzeti iz drugih ustanova), a KP za elektivne anestezije smo samostalno razvili i primenjujemo ga a ponuđen je i drugim ustanovama.

Uporedo sa učešćem u projektu, u ustanovi je nastavljena implementacija informacionih tehnologija sa ciljem da se svi poslovni procesi u ustanovi integrišu kroz informacione tehnologije
.

Poređenje pokazatelja kvaliteta
2009.
2010.
Procenat zakazanih prvih pregleda u odnosu na ukupan broj prvih poseta
28%
35%
Stopa letaliteta
4,49%
1,25%
Prosečna dužina bolničkog lečenja
7,5
6.4
Procenat pacijenata upućenih u druge ustanove
2,15%
0,35%
Broj med. sestara po zauzetoj bolničkoj postelji
0,78
0,94
Prosečan broj preoperativnih dana lečenja
1,08
0,59
Broj padova i povreda pacijenata
43
27
Broj ležećih pacijenata sa dekubitalnim ranama
103
89

Poređenjem pokazatelja kvaliteta koji se redovno prate u 2010 u odnosu na 2009 godinu, evidentno je da smo ostvarili značajno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Odgovornim ponašanjem zaposlenih, povećan je procenat zakazanih prvih pregleda u ukupnom broju prvih poseta, a brojnim preventivnim merama i posebno merama u sprečavanju intrahospitalnih infekcija, značajno je smanjena stopa bolničkog letaliteta. Efikasnim radom, u velikoj meri je smanjen broj pacijenata upućen u druge zdravstvene ustanove, broj medicinskih sestara po zauzetoj bolničkoj postelji je povećan, a došlo je do značajnog smanjenja broja preoperativnih dana lečenja, a takođe i smanjenje broja padova i povreda pacijenata i broja pacijenata sa dekubitalnim ranama.

Maksimalnim zalaganjem i odgovornim radom svih zaposlenih, ne samo sa su ostvareni svi definisani ciljevi, već je u protekloj godini KBC potpuno transformisan u prestižnu ustanovu koja na efikasan i racionalan način, pruža građanima zdravstvene usluge u skladu sa usvojenim standardima kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite, o čemu svedoči zanemariv broj javljanja zaštitniku pacijentovih prava.

Specifičnost ustanove je i u obnavljanju postojećih i primeni novih zdravstvenih tehnologija, od kojih se posebno izdvajaju 4D ehokardiografija, ultrazvučni aparat za elastografiju tumora dojke i moderna automatizovana mikrobiološka laboratorijska dijagnostika, što ustanovu čini jedinstvenom u Republici Srbiji.

Upravni odbor je doneo Odluku o izvršenju plana rada za predhodnu godinu, a na predlog direktora Ustanove Upravni odbor je zaključio da je plan rada vrlo uspešno izvršen zahvaljujući pre svega ogromnom angažmanu i zalaganju svih zaposlenih, posebno uz veliki broj aktivnosti na pripremama za akreditaciju ustanove, na implementaciji informacionog sistema i uvođenju kliničkih puteva u svakodnevni rad.

Uvažavajući nepovoljne okolnosti i vrlo skučene prostorne uslove, a posebno imajući u vidu da je izvršenje bolje nego u predhodne dve godine, Upravni odbor želi da se na ovakav način zahvali zaposlenima i da sve zaposlene pohvali i oda im priznanje za visoki stepen efikasnosti i odgovornosti koji su iskazali u ovom periodu. 

DIREKTOR USTANOVE

Prof. Dr.sci. Radisav Šćepanović s.r.
UPRAVNI ODBOR USTANOVE

Prof. dr sci.med. Ana Šijački s.r

.