VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 

PARTICIPACIJE ZA POJEDINAČNE USLUGE

Poštovani pacijenti,

Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ je zdravstvena Ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa u kojoj se obavlja visokospecijalizovana specijalističko-konsultatvna i stacionarna zdravstvena zaštita iz oblasti: opšte hirurgije, interne medicine, urologije, anesteziologije sa reanimatologijom, psihijatrije, neurologije, otorinolaringologije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, transfuzijske medicine, radiološke i laboratorijske dijagnostike, kliničke farmakologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i uže specijalističkih oblasti: kardiologije, endokrinologije, hematologije, gerontologije, gastroenterohepatologije, pulmologije, nefrologije, fonijatrije, audiologije, alergologije, psihoterapije, neonatologije, perinatologije, fertiliteta i steriliteta.

Zdravstvene usluge koje Kliničko-bolnički centar pruža, u okviru registrovane delatnosti, na osnovu Ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite, zaključenim sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, uključujući lekove i medicinska sredstva, koji su utvrđeni kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, obezbeđuju se osiguranim licima na teret sredstava obaveznog osiguranja, tj. ne naplaćuju se.

Participacija kao vid vašeg učešća u troškovima zdravstvene zaštite propisana je Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2020. godinu („Sl.glasnik RS“, broj: 13/2020.).

 

VIDOVI I IZNOSI PARTICIPACIJE

1) stacionarno lečenje - po bolničkom danu

50 dinara

.

2) rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi - po bolničkom danu

50 dinara

.

3) pregled i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste - po pregledu (osim preventivnih pregleda)

50 dinara

.

4) sve laboratorijske usluge - po uputu (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju, osim u slučaju preventivnog pregleda)


50 dinara

.

5) rendgenski pregled i snimanje - po uputu

50 dinara

.

6) pregled na ultrazvučnom aparatu - po uputu

100 динара

.

7) pregled po uputu:

- na skeneru                                                                                                                                   300 dinara

- na magnetnoj rezonanci                                                                                                            600 dinara

 

8) ostale dijagnostičke usluge - po uputu

(holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr.)


50 dinara

.

9) rehabilitaciju u ambulantnim uslovima

(jednodnevne terapijske usluge)


50 dinara

.

10) pregled i lečenje u dnevnoj bolnici - po danu

50 dinara

.

11) hirurške zahvate van operacione sale

50 dinara

.

12) hirurške korekcije koje imaju za cilj korekciju urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje i korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i delova tela

5%
od utvrđene cene hirurške intervencije a najviše 30.000 dinara

 

 

13) medicinsko-tehnička pomagala:

- protetička sredstva (proteze)

- ortotička sredstva (ortoze)

- posebne vrste pomagala i sanitarne sprave osim za koncentrator kiseonika i ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

- pomagala za omogućavanje glasa i govora

- ortopedske cipele

- slušna pomagala za lica starija od 18 godina života ako nisu na školovanju


10% od utvrđene cene pomagala

10% od utvrđene cene pomagala

 

10% od utvrđene cene pomagala

20% od utvrđene cene pomagala

10% od utvrđene cene pomagala

10% od utvrđene cene pomagala

10% od utvrđene cene pomagala, a najviše 30.000,00 dinara


OBAVEZE PLAĆANjA PARTICIPACIJE, OSLOBOĐENI SU:
I
 privremeno raseljena lica sa područja AP Kosovo i Metohija, kojima je to svojstvo utvrdio nadležni republički organ – na osnovu overene isprave o osiguranju, i ako su po ovom osnovu obavezno zdravstveno osigurana, osnov osiguranja: 1911 (šifra oslobađanja od participacije: 501)


II

OSIGURANICI:
 ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata (šifra oslobađanja od participacije: 513)
 slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica (šifra oslobađanja od participacije: 515)
 dobrovoljni davaoci krvi, koji su krv dali deset i više puta, osim za lekove sa Liste lekova i za medicinsko-tehnička pomagala i implatante (šifra oslobađanja od participacije: 522)
doborovljni davaoci krvi, koji su krv dali manje od deset puta, osim za lekove sa Liste lekova i za medicinsko-tehnička pomagala i implatante, u roku od dvanaest meseci posle svakog davanja krvi (šifra oslobađanja od participacije: 540) Oslobađanje od participacije u iznetim slučajevima, vrši se na osnovu overene isprave o osiguranju i rešenja nadležnog organa, odnosno potvrde zdravstvene ustanove, potvrde odgovarajućeg udruženja odnosno drugog odgovarajućeg dokaza o osnovu za obezbeđenje zdravstvene zaštite.
 deca  do  navršenih  18  godina  života,  školska  deca   i   studenti   do   kraja  propisanog  školovanja, a  najkasnije do navršenih 26 godina - na osnovu  overene  isprave  o osiguranju – osnov osiguranja 1810 (šifra oslobađanja od participacije: 231)
 žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće,  porođaja  i materinstva do  12 meseci nakon porođaja - na osnovu overene isprave o osiguranju – osnov osiguranja 1811(šifra oslobađanja od participacije: 232)
lica starija od 65 godina života – na osnovu overene isprave o osiguranju– osnov
 осигурања 1812 (шифра ослобађања од партиципације: 233)
 osobe sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijena lica - na osnovu  overene  isprave o osiguranju– osnov osiguranja 1813 (šifra oslobađanja od participacije: 234)
 lica u vezi sa lečenjem od  HIV  infekcije  ili  drugih  zaraznih   bolesti   koje   su  utvrđene posebnim zakonom  kojim  se  uređuje  oblast  zaštite  stanovništva  od zaraznih  bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije,  multiple  skleroze, lica  u  terminalnoj fazi, hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske  autoimune  bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, obolela od retkih bolesti, obolela, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi  sa davanjem i primanjem tkiva i organa – na osnovu overene isprave o osiguranju (šifra oslobađanja od participacije: 235)
 monasi i monahinje - na osnovu overene isprave o osiguranju– osnov osiguranja 1819 (šifra oslobađanja od participacije: 236)
 materijalno  neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć odnosno koja su korisnici porodične invalidnine, po   propisima  o  socijalnoj   zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih  invalida  rata, kao i članovi uže porodice ovih lica - na osnovu overene isprave o osiguranju– osnov osiguranja 1815(šifra oslobađanja od participacije: 237)
 korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti i članovi uže porodice ovih lica - na osnovu overene isprave o osiguranju– osnov osiguranja 1816 (šifra oslobađanja od participacije: 238)
nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni  prihodi  ispod prihoda utvrđenih u skladu sa Zakonom, kao i članovi uže porodice ovih lica  - na  osnovu overene isprave o osiguranju – osnov osiguranja 1814 (šifra oslobađanja od participacije: 239)
 korisnici pomoći - članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka –  na osnovu overene isprave o osiguranju– osnov osiguranja 1817 (šifra oslobađanja od participacije: 240)
 lica  romske  nacionalnosti, koja zbog  tradicionalnog načina   života nemaju  stalno prebivalište, odnosno  boravište u  Republici, kao i članovi uže porodice ovih lica – na  osnovu overene isprave o osiguranju– osnov osiguranja 1820 (šifra oslobađanja od participacije: 241)
 žrtve nasilja u porodici - na  osnovu overene isprave o osiguranju (šifra oslobađanja od participacije: 244)
 žrtve trgovine ljudima - na  osnovu overene isprave o osiguranju (šifra oslobađanja od participacije: 245)
lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog  lica  iz  bivših republika SFRJ, ako ispunjavaju uslov u pogledu  mesečnog  prihoda utvrđenog  u   skladu sa Zakonom i ako imaju boravište na teritoriji Republike, kao i članovi  uže  porodice   ovih lica - na osnovu overene isprave o osiguranju– osnov osiguranja 1910 (šifra oslobađanja od participacije: 242)
 lica koja su obuhvaćena obaveznom imunizacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita stanovništva od zaraznih bolesti (šifra oslobađanja od participacije: 246)
 lica koja su obuhvaćena ciljanim preventivnim pregledima odnosno skriningom prema odgovarajućim republičkim programima (šifra oslobađanja od participacije: 247)
 samohrani roditelj sa decom do sedam godina života čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa Zakonom (šifra oslobađanja od participacije: 248)


III
Osiguranici čiji su prihodi ispod odgovarajućeg iznosa i članovi njihovih porodica ostvaruju zdravstvenu zaštitu bez plaćanja participacije, na osnovu overene isprave o osiguranju.
Podatak o oslobađanju sadržan je u matičnoj evidenciji osiguranih lica Republičkog fonda i dostupan je zdravstvenim ustanovama putem web service Republičkog fonda.Izuzetno, na zahtev osiguranika, matična filijala je dužna da izda potvrdu o priznatom pravu na zdravstvenu zaštitu bez plaćanja participacije na obrascu UP-2,sa rokom važnosti do 31.12.2019. godine, a najkasnije do stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2020. godinu.

IV
Oslobađanje od obaveze plaćanja participacije samo za lečenje određenih bolesti i stanja:
 pregledi, lečenje i medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povreda dece, učenika i studenata do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih dvadesetšest godina uključujući i medicinsko tehnička pomagala odnosno starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju (šifra oslobađanja od participacije: 511)
 pregledi i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima za koje je Zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečavanje njihovog širenja (šifra oslobođanja od participacije: 531)
pregledi i lečenja od: malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije; multiple skleroze; progresivnih neuro – mišićnih bolesti; cerebralne paralize; paraplegije; tetraplegije; trajne hronične bubrežne insufincijencije kod koje je indikovana dijaliza ili transplatacija bubrega, cistične fibroze; sistemskih autoimunih bolesti; reumatske bolesti i njenih komlikacija (šifra oslobođanja od participacije: 531)
pregledi i lečenja u vezi sa uzimanjem, davanjem i razmenom tkiva i organa za transplantaciju od osiguranih i drugih lica za obezbeđivanje zdravstvenih zaštita drugih lica(šifra oslobođanja od participacije: 521)
 pregledi, lečenje i rehabilitacija zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu(šifra oslobođanja od participacije: 538)
 pružanje hitne medicinske pomoći (šifra oslobođanja od participacije: 539)
 medicinsko tehnička pomagala, implatanti i medicinska sredstva u vezi lečenja bolesti i povreda iz člana 20. Pravilnika (šifra oslobođanja od participacije: 533)


NA TERET OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA NE OBEZBEĐUJU SE sledeće zdravstvene usluge, na osnovu Odluke Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra broj: 12032/XIV/3 od 27.10.2010. godine i broj: 12402/2 od 01.11.2010. godine i broj: 01-5475 od 09.05.2016. godine, i to:

* precizno registrovanje EKG zapisa (ECG sampling),   korišćenjem savremenih softverskih programa i analiza kontinuiranog EKG zapisa, nastalog uzorkovanjem podataka, sa visokom rezolucijom i preciznošću snimka (preko 95%), duže od 24,00 sata, po ceni od 17.000,00 dinara;

*analiza P-R trenda: precizna detekcija poremećaja ritma i sprovođenja, korišćenjem savremenog softverskog programa, za realnu detekciju 5 talasa, analizu P-R trenda, koja omogućava preciznu dijagnozu atrijalne fibrilacije, atijalnog flatera i AV bloka (u periodu dužem od 24,00 sata), po ceni od 5.000,00 dinara;

*EDR metoda – otkrivanje sleep apnea sindroma, korišćenjem savremenog odgovarajućeg programa i metode (ECG Deroved Respiration), odnosno registrovanje poremećaja disanja u spavanju, pomoću specijalne ultraprecizne tehnologije snimanja EKG, po ceni od 15.800,00 dinara.

* procena autonomne disfunkcije nervnog sistema, odnosno HRV analiza variabiliteta srčane frekvence, na osnovu preciznog merenja i analiziranja variranja R-R interevala, po ceni od 11.000, dinara;

* usluge pacijentima - osiguranicima, koji nemaju uput, a  na lični zahtev traže zdravstvenu uslugu, naplaćuju se po Cenovniku RFZO-a; 

* usluge pacijentima - državljanima Republike Srbije, koji nemaju status osiguranih lica,  naplaćuju  se  po  zvaničnom cenovniku RFZO-a, uvećanom za dva puta, u odnosu na cenu zdravstvene usluge;

*usluge pacijentima,  koji nisu  državljani Republike Srbije, ukoliko Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ili Međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno, naplaćuju se po zvaničnom Cenovniku RFZO-a, uvećanom za tri puta, u odnosu na cenu zdravstvene usluge;
* usluge vanstandarnih uslova smeštaja (lični komfor i posebna udobnost smeštaja), koja nije medicinski neophodna ili se vrši na lični zahtev:

  1. Bolnički dan u lux – apartmanu.................................12.000,00 dinara
  2. Bolnički dan u Apartmanskom bloku........... ..............9.500,00 dinara
  3. Smeštaj osobe pratioca u Apartmanskom bloku........4.000,00 dinara

 


Ukoliko ste nezadovoljni odnosom zaposlenih u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu možete se obratiti Savetniku pacijenata, Beograd, Ul.Tiršova br.1 prizemlje, kancelarija broj 9. Radno vreme: radnim danom od 7,30-15,30 tel. 011/360-56-34 E-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

ZAHVALJUJEMO NA UKAZANOM POVERENJU,

D I R E K T O R

KBC “DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE”

Prof. dr Vladimir Đukić