VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU

ODELJENJA I TIMOVI

Organizaciona struktura Bolnice za psihijatriju je sledeća:

1. Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede - u okviru rada na Odeljenju pored

individualnog lečenja sprovode se psihoterapijske, socioterapijske, relaksacione grupe.

Svi specijalisti Bolnice obavljaju specijalističke i konsultativne pregleda, a načelnik

odeljenja je dr Branko Vuković.

2. Dnevna bolnica je namenjena parcijalnoj hospitalizaciji (prepodnevnom boravku) i

lečenju psihotičnih i nepsihotičnih pacijenata, kroz individualnu u grupnu terapiju, kao i

radne i pokupacione aktivnosti. Tim sačinjavaju dva psihijatra (dr Snežana Kecojević-

Miljević, načelnica; dr Jelena Krstić), psiholog, socijalni radnik, dva radna terapeuta,

relaksacioni terapeut i dve medicinske sestre.

3. Odeljenje za kliničku psihijatriju - u okviru Odeljenja se sprovode dijagnostičke,

psihofarmakoterapijske i psihoterapijske metode, kao i klinička ispitivanja lekova

(psihofarmaka) čime je formirana i psihofarmakološka jedinica sa svom pratećom

opremom. Tim Odeljenja sačinjavaju dva psihijatra (dr Vladimir Diligenski - načenik

odeljenja; dr Dragoljub Nedić), psiholog, socijalni radnik i tri

medicinske sestre.4. Odeljenje za psihosomatiku i nepsihotične poremećaje - u okviru Odeljenja se sprovode

dijagnostičke, psihofarmakoterapijske i psihoterapijske metode (individualna, grupna,

Kognitivno-bihejvioralna, EMDR, seksualna i porodična terapija). Pored individualnog

lečenja postoje psihoterapijske, socioterapijske, relaksacione grupe i terapijske zajednice.

Tim Odeljenja sačinjavaju tri psihijatra (dr Dušica Marković – Žigić, načelnik odeljenja, dr

Branko Vuković; dr Kolja Kontić), psiholog, socijalni radnik, relaksacioni terapeut i

nadzorna sestra.a) Odsek za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju, namenjen lečenju mladih od 15-24

godine – u okviru Odseka sprovode se dijagnostičke, psihofarmakoterapijske i

psihoterapijske metode (individualna, grupna, porodična). Tim Odseka sačinjavaju dva

psihijatra (dr Marija Đurović – šef odseka; dr Sanja Životić), psiholog, socijalni radnik i

nadzorna sestra.