SESTRINSKE INTERVENCIJE I PRVA POMOĆ U TRETMANU BOLESNIKA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA

Edukativni ciljevi programa:

1. Proceniti i utvrditi u kojoj meri med.sestra-tehničar učestvuje u prvoj pomoći i sestrinskim intervencijama u tretmanu bolesnika sa akutnim infarktom miokarda
2. Utvrditi u kojoj meri organizacija i rukovođenje utiče na kvalitet rada med.sestara-tehničara
3. Proceniti nivo znanja med. sestara-tehničara u vezi sa lečenjem i negom bolesnika sa AIM
4. Proceniti nivo znanja MS u pruzanju prve pomoći bolesniku sa AIM
5. Utvrditi nivo znanja med.sestara-tehničara o KPCR
6. Proceniti u kojoj meri su med. sestre- tehničari zadovoljni organizacijom i rukovođenjem
7. Proceniti potrebe za kontinuiranom edukacijom med. sestara-tehničara
8. Prikazati kako je u vreme pandemije SARS-CoV-2 zbrinjavanje i lečenje bolesnika s AIM kompleksno, te kako se sprovode sestrinske intervencije u ovakvim situacijama

Sam test sadrži četiri koraka:

1. Registracija kandidata
2. Proučavanje materijala uz test
3. Rešavanje testa
4. Ocena kvaliteta

1. Registracija kandidata

Učesnici edukacije mogu biti medicinske sestre i zdravstveni tehničari zaposleni u KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje" tako što će upisati svoje prezime i ime u polje username kao i broj licence u polje password (6 cifara).

Primer:

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari:
Username: petar.petrovic (bez č,ć,ž,đ,š)
Password: 123456

Nakon prvog koraka, u drugom koraku registracije je neophodno uneti podatke koji će se štampati na sertifikatu (Prezime i Ime sa oznakama č,ć,ž,š,đ i broj licence).

Primer:

Ime i prezime: Petar Petrović (sa č,ć,ž,đ,š)
Broj licence: 123456/2016

2. Proučavanje materijala uz test

Za ovaj korak na raspolaganju imate 160 minuta. Ukoliko upotrebite svo raspoloživo vreme, automatski ćete biti prebačeni na sledeći korak, tj. rešavanje testa. Ako vam nije neophodno 160 minuta za proučavanje materijala, možete i ranije preći na rešavanje testa pritiskom na dugme "Počni test". Pregled materijala vrši se uz pomoć strelica, koje se nalaze u vrhu strane.

3. Rešavanje testa

Test sadrži 50 pitanja. Svako pitanje ima ponuđena tri ili više odgovora, od kojih je tačan samo jedan. Za odgovor na svako pitanje na raspolaganju imate 120 sekundi. Ukoliko upotrebite raspoloživo vreme, automatski ćete biti prebačeni na sledeće pitanje testa. Ako niste obeležili odgovor, sistem će registrovati netačan odgovor.

Pozitivnim skorom i uspešno urađenim testom se smatra test na kome je učesnik dao najmanje 30 tačnih odgovora (60%).

4. Ocena kvaliteta

Nakon rešavanja testa, učesnik je u obavezi da popuni upitnik u kome ima priliku da evaluira program edukacije i oceni kvalitet testa. Ovaj korak je obavezan i neophodan za uspešno okončanje testa. Za razliku od pitanja testa gde, ukoliko ne obeležite jedan od ponuđenih odgovora, sistem automatski registruje netačan odgovor, u ovom koraku morate da izaberete jednu od ponuđenih opcija.

Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i nakon 30 dana stiže u Odsek za KME.

SREĆNO!

Autor edukativnog materijala i samog testa je:

Slađana Drobnjak

Elektronski test "SESTRINSKE INTERVENCIJE I PRVA POMOĆ U TRETMANU BOLESNIKA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA" je akreditovan pod brojem D-1-257/22, a učesnicima se za uspešno rešen test dodeljuje 5 bodova. Akreditacija testa ističe 09.05.2023.

Počni registraciju