STARENJE I GLAVNA OBELEŽJA STARENJA LJUDI

Edukativni ciljevi programa:

1. Povećanje nivoa znanja o globalnom starenju populacije, gerijatrijskom sindromu i očuvanju zdravlja u starosti
2. Fokusirano prikazati faktore koji utiču na nastanak bolesti i funkcionalne onesposobljenosti kod starijih osoba
3. Istaći razlike između fiziološkog i bolesnog starenja
4. Objasniti promene u zdravlju i ponašanju starijih ljudi
5. Objasniti razliku tipova starih ljudi o reakciji na starenje
6. Objasniti proces fiziologije starenja
7. Socijalno prilagođavanje i ličnost u starenju
8. Definišu se periodi kao i psihološke promene koje mogu nastati u starosti, a prikazane su i osnovne postavke psihologije starenja.
9. Uloga i značaj porodice

Sam test sadrži četiri koraka:

1. Registracija kandidata
2. Proučavanje materijala uz test
3. Rešavanje testa
4. Ocena kvaliteta

1. Registracija kandidata

Učesnici edukacije mogu biti medicinske sestre i zdravstveni tehničari zaposleni u KBC ,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, tako što će upisati svoje prezime i ime u polje username kao i broj licence u polje password (6 cifara).

Primer:

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari:
Username: jovana.petrovic ( bez č,ć,ž,đ,š)
Password: 12345
Primer sa dva prezimena:
Username: jovana.petrovicjovanovic (bez č,ć,ž,đ,š)
Password: 123456

Nakon prvog koraka, u drugom koraku registracije je neophodno uneti podatke koji će se štampati na sertifikatu (Prezime i Ime sa oznakama č,ć,ž,š,đ i broj licence).

Primer:

Ime i prezime: Jovana Petrović ( sa č,ć,ž,đ,š)
Broj licence: 123456/2016

2. Proučavanje materijala uz test

Za ovaj korak na raspolaganju imate 160 minuta. Ukoliko upotrebite svo raspoloživo vreme, automatski ćete biti prebačeni na sledeći korak, tj. rešavanje testa. Ako vam nije neophodno 160 minuta za proučavanje materijala, možete i ranije preći na rešavanje testa pritiskom na dugme "Počni test". Pregled materijala vrši se uz pomoć strelica, koje se nalaze u vrhu strane.

3. Rešavanje testa

Test sadrži 50 pitanja. Svako pitanje ima ponuđena tri ili više odgovora, od kojih je tačan samo jedan. Za odgovor na svako pitanje na raspolaganju imate 120 sekundi. Ukoliko upotrebite raspoloživo vreme, automatski ćete biti prebačeni na sledeće pitanje testa. Ako niste obeležili odgovor, sistem će registrovati netačan odgovor.

Pozitivnim skorom i uspešno urađenim testom se smatra test na kome je učesnik dao najmanje 30 tačnih odgovora (60%).

4. Ocena kvaliteta

Nakon rešavanja testa, učesnik je u obavezi da popuni upitnik u kome ima priliku da evaluira program edukacije i oceni kvalitet testa. Ovaj korak je obavezan i neophodan za uspešno okončanje testa. Za razliku od pitanja testa gde, ukoliko ne obeležite jedan od ponuđenih odgovora, sistem automatski registruje netačan odgovor, u ovom koraku morate da izaberete jednu od ponuđenih opcija.

Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i nakon 30 dana stiže u Odsek za KME.

SREĆNO!

Autor edukativnog materijala i samog testa je:

sms spec.kl.nege
Ružica Dimić

Elektronski test STARENJE I GLAVNA OBELEŽJA STARENJA LJUDI je akreditovan pod brojem D-1-95/23 , a učesnicima se za uspešno rešen test dodeljuje 5 bodova. Akreditacija testa ističe u martu 2024.godine

Počni registraciju