Edukativni ciljevi programa:

1. Podići nivo znanja kod medicinskog osoblja o značaju intenzivne nege

2.Upoznati medicinske sestre i tehničare sa istorijatom intenzivne nege

3.Edukovati medicinske sestre o načelima intenzivne nege

4. Edukovati medicinske sestre o progresivnoj zdravstvenoj nezi i nivoima zdravstvene nege

5. Edukovati medicinske sestre o osnovnim načelima intenzivne nege

6. Edukovati medicinske sestre o bolničkim infekcijama


Sam test sadrži četiri koraka: 
1. Registracija kandidata
2. Proučavanje materijala uz test
3. Rešavanje testa
4. Ocena kvaliteta

1. Registracija kandidata

Učesnici edukacije mogu biti Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari tako što će upisati svoje prezime i ime u polje username kao i broj licence u polje password ( 6 cifara).

Primer: 

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari:

Username: petar.petrovic ( bez č,ć,ž,đ,š)
Password: 12345

Primer sa dva prezimena:
Username: petrovicjovanovic.jovana
Password: 123456


Nakon prvog koraka, u drugom koraku registracije je neophodno uneti podatke koji će se štampati na sertifikatu (Prezime i Ime sa oznakama č,ć,ž,š,đ i broj licence). 

Primer:
Ime i prezime: Petrović Petar ( sa č,ć,ž,đ,š)
Broj licence: 123456/2016

2. Proučavanje materijala uz test

Za ovaj korak na raspolaganju imate 160 minuta. Ukoliko upotrebite svo raspoloživo vreme, automatski ćete biti prebačeni na sledeći korak, tj. rešavanje testa. Ako vam nije neophodno 160 minuta za proučavanje materijala, možete i ranije preći na rešavanje testa pritiskom na dugme „Počni test“. Pregled materijala vrši se uz pomoć strelica, koje se nalaze u vrhu strane.

3. Rešavanje testa

Test sadrži 50 pitanja. Svako pitanje ima ponuđena tri ili više odgovora, od kojih je tačan samo jedan. Za odgovor na svako pitanje na raspolaganju imate 120 sekundi. Ukoliko upotrebite raspoloživo vreme, automatski ćete biti prebačeni na sledeće pitanje testa. Ako niste obeležili odgovor, sistem će registrovati netačan odgovor. 
Pozitivnim skorom i uspešno urađenim testom se smatra test na kome je učesnik dao najmanje 30 tačnih odgovora (60%). 

4. Ocena kvaliteta

Nakon rešavanja testa, učesnik je u obavezi da popuni upitnik u kome ima priliku da evaluira program edukacije i oceni kvalitet testa. Ovaj korak je obavezan i neophodan za uspešno okončanje testa. Za razliku od pitanja testa gde, ukoliko ne obeležite jedan od ponuđenih odgovora, sistem automatski registruje netačan odgovor, u ovom koraku morate da izaberete jednu od ponuđenih opcija.

Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i nakon 30  dana koordinatori organizacionih jedinica ih mogu preuzeti u Odseku za KME.

 

SREĆNO!


Autor edukativnog materijala i samog testa je struk. med. sestra Ružica Dimić


Elektronski test ,,RAD MEDICINSKE SESTRE U JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE" je akreditovan pod brojem D-1-339/19 , a učesnicima se za uspešno rešen test dodeljuje 5 bodova. 


Ciljna grupa programa kontinuirane edukacije elektronskog testa su Medicinske sestre i  Zdravstveni tehničari